Invoering 45-minutenrooster m.i.v. schooljaar 2014-2015

Het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende veranderingen, zoals:

– de verplichte onderwijstijd van 1000 lesuren (kortere zomervakantie en meer dagen onderwijs);

– de slaag-/zakregeling (minimaal een 5,5 gemiddeld voor alle examenvakken);

– de kernvakkenregeling (Nederlands, Engels en wiskunde);

– de verplichte rekentoets.

Bovendien heeft onze school de laatste jaren veranderingen doorgevoerd om onze leerlingen aantrekkelijk onderwijs te bieden. Dan heb ik het over:

– extra aandacht voor Bèta-techniek;

– versterkt talenonderwijs (tweetalig onderwijs);

– extra vakken als O&O (Onderzoek en Ontwerpen);

– meer aandacht voor kunst/cultuur;

– internationale leeromgeving.

Deze nieuwe regels en veranderingen hebben ertoe geleid dat vooral de druk op de leerlingen in de bovenbouw extra is toegenomen. Ook organisatorisch is het soms passen en meten. Dat heeft ons ertoe gebracht op een efficiëntere wijze met de lestijd om te gaan. Met goedkeuring van de docenten en instemming van de MR is besloten voor alle lesdagen een 45-minutenrooster in te voeren. De goede ervaringen met het al ingevoerde 45-minutenrooster op dinsdag liggen mede ten grondslag aan dit besluit.

Wat betekent dit concreet?

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 hanteren wij op alle dagen het 45-minutenrooster. Voor de onderbouw stijgt het aantal lesuren van 32 naar 35 uur per week, maar de totale lesduur is korter. Dat komt doorgaans neer op 5 dagen van gemiddeld 7 uur. In enkele klassen in de onderbouw wordt nu ook al meer dan 32 uur lesgegeven. Voor de bovenbouw gaat het aantal uren van 32 naar 34 uur, en voor de examenklassen blijft het aantal uren gelijk. Vooral voor de leerlingen in de examenklassen pakt dit goed uit. Zij ervaren het huidige aantal lesuren soms als zwaar, omdat zij thuis ook nog veel tijd moeten besteden aan het profielwerkstuk en andere opdrachten. Ook met het nieuwe 45-minutenrooster voldoet de school (nog steeds) aan de verplichte onderwijstijd.

Lestijden

De aanvangstijd van het 1e lesuur blijft 08.25 uur. De eindtijd is 16.05 uur waardoor het mogelijk is geworden om 9 lesuren per dag in te vullen. De verwachting is dat bij hoge uitzondering gebruik gemaakt zal worden van het 9e lesuur. Wel streven wij ernaar om vakken die extra aanlooptijd nodig hebben, zoals bewegings-onderwijs, techniek en kunst/cultuur, zo in te roosteren dat er in twee aaneengesloten uren (blokuren) lesgegeven wordt.

Klik hier voor het volledige lestijdenrooster.

← Terug naar het nieuwsoverzicht