Iedere leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat, start in de onderbouw. Daar wordt de basis gelegd voor de Tweede Fase op de havo en het atheneum en de bovenbouw van de mavo.

In de onderbouw draait het bij de vakken om kerndoelen: wat moet de leerling kennen en kunnen bij dit vak. Ook komen de vaardigheden aan bod en worden vakken gecombineerd. Bijvoorbeeld in het kader van projecten, bij excursies, leerstrategieën en toetsen. Denk hierbij aan talen, aan de vakken geschiedenis en maatschappijleer, maar ook aan de creatieve vakken.

Indeling
Op grond van het advies van de basisschool komen de leerlingen in de mavo-, mavo/havo-, havo/vwo- of vwo-brugklas. De mavo- en mavo/havo-brugklassen krijgen les op de Willem van Oranje-mavo in Poortwijk, de overige klassen volgen de lessen op de hoofdlocatie in Zoomwijck.

CSG Willem van Oranje heeft ook tweetalige (tto) havo- en vwo-klassen. Voor de toelating tot het tto geldt het advies van de basisschool.

Ruim voor het nieuwe schooljaar is er alle gelegenheid om kennis te maken met CSG Willem van Oranje. In de maand november is er een open avond op locatie Zoomwijck,  op locatie Poortwijk kunt u de Open Avond bezoeken in januari. Ouders en kinderen zijn daar van harte welkom.

Basisscholieren die op de Willem worden ingeschreven, maken een maand voor de zomervakantie kennis met hun nieuwe klas en hun mentor. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er ook een kennismaking voor de ouders.

Om de brugklasleerlingen snel te laten wennen aan hun nieuwe school wordt het schooljaar gestart met een introductieweek. Zij maken daar kennis met hun klas, de docenten, de school, de nieuwe vakken en het dorp.

De klassenmentor neemt een centrale plaats in bij de onderbouw. Hij/zij verzorgt het mentorbegeleidingsuur, bespreekt klassenproblemen, houdt de vorderingen van de leerlingen bij en bespreekt deze, is het best op de hoogte van het wel en wee van de leerlingen, onderhoudt contact met de ouders en met de conrector.

Bij vragen of problemen kunt u het beste contact opnemen met de mentor. Bij moeilijkheden t.a.v. studie of gedrag kan ook de conrector worden ingelicht.

Een belangrijk onderdeel van de brugklasperiode is het uitbrengen van een advies over de verdere schoolcarrière van de leerling: mavo, havo of vwo. Als er sprake is van niveauverandering of verwijzing naar een andere school neemt de mentor contact op met de ouders.

Tijdens het mentorbegeleidingsuur wordt de methode ‘Tumult’ gebruikt, een lesmethode waarbij sociaal-emotionele vaardigheden centraal staan.

Taalproblemen
Aan het begin van het schooljaar worden bij het vak Nederlands een spellingdictee en een stilleestoets afgenomen. De uitkomst van deze toetsen kan leiden tot het volgen van Remedial Teaching. Onze RT-docenten zijn mevrouw I. de Ridder en mevrouw C.M. Meeusen.

Rond de herfstvakantie krijgen de leerlingen een vragenlijst voorgelegd aan de hand waarvan de motivatie, de tevredenheid en het zelfvertrouwen worden getoetst.

Faalangst
Leerlingen die last hebben van faalangst en daardoor blokkeren en onderpresteren, kunnen een faalangst-reductietraining volgen. Het is raadzaam om bij de aanmelding door school of de ouders aan te geven of daar sprake van is. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk een leerling aan te melden voor een test bij een gespecialiseerd bureau.

Havo-2/vwo-2
In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen voor het eerst de vakken Duits en natuurkunde. Biologie/verzorging is in dit jaar een combinatievak. Het vak techniek wordt in de brugklas afgesloten.

Op het regulier en tweetalig gymnasium is Latijn een verplicht vak in de klassen 1, 2 en 3. Grieks wordt daar in het tweede jaar aan toegevoegd.

Havo-3/vwo-3
In de derde klas krijgen de leerlingen de vakken scheikunde en economie erbij. Biologie wordt in dit jaar niet meer gegeven. Aan het einde van het derde leerjaar maken de leerlingen een profielkeuze. Daar wordt uitvoerig aandacht aan besteed, ondermeer met de Qompas keuzebegeleidings-methode. Ook wordt een beroepen-interessetest gedaan. Bovendien komen oud-leerlingen tijdens een informatie-avond vertellen over hun vervolgopleiding.