Voor aanvang van ieder schooljaar ontvangen de ouders een brief met een overzicht van de kosten die in rekening worden gebracht.  De kosten voor het schoolfonds staan hierop gespecificeerd. Dit is een vrijwillige bijdrage, desalniettemin wordt deze van harte aanbevolen, aangezien de school bepaalde kosten voor de leerlingen maakt, die niet uit de rijksvergoeding kunnen worden betaald. De controle op het schoolfonds wordt uitgevoerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Het bedrag is € 35,– per kind, als er meerdere kinderen uit het zelfde gezin naar de CSG Willem van Oranje gaan, zijn de kosten voor ieder volgend kind € 25,–.

Iedere leerling heeft een eigen kluisje in de garderobe of de hal voor het opbergen van zijn (kostbare) spullen. De huur bedraagt € 7,50 euro per schooljaar. Nieuwe leerlingen krijgen twee sleutels van hun kastje en beheren dit tot het einde van hun schooltijd. De directie behoudt zich het recht voor om de kastjes te openen in bijzondere omstandigheden of in het kader van controle op (veiligheids)regels.

Ieder jaar worden van alle leerlingen schoolfoto’s gemaakt. De kosten hiervoor zijn €10,50 euro, inclusief schoolpas. Deze pas geeft toegang tot de mediatheek, computerwerkplekken en schoolfeesten. U heeft het recht de foto’s te retourneren, u krijgt dan € 10,50 retour na aflevering.

Ieder jaar berekenen wij € 8,– per leerling voor deelname aan het schadefonds. U dient dit voor 1 september van het komende schooljaar te betalen.Klik hier voor meer informatie over het schadefonds

Schoolboeken

De schoolboeken voor de leerlingen zijn gratis. De school doet de inkoop en verstrekt de boeken aan de leerlingen. Aan het eind van het jaar worden ze ingeleverd en gecontroleerd op eventuele schade. Wel vragen wij een waarborgsom van € 45,–, dit bedrag wordt aan het einde van de schoolloopbaan teruggestort mits er geen schade is ontstaan aan de boeken.

Tto-kosten

Aan tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. In de onderbouw brengen wij € 465,– in rekening, in de bovenbouw zijn de kosten € 495,-

Chromebook

Op CSG Willem van Oranje werkt iedere leerling met een chromebook. Voor het nieuwe schooljaar regelt The Rent Company uit Den Bosch de levering van de chromebooks. Het chromebook kost € 320,00 kan bij dit bedrijf worden besteld. Ouders/verzorgers van de nieuwe brugklassers en nieuwkomers/doorstromers zijn hierover per brief ingelicht. De specificaties van het Easy4u 11,6 inch Dell 3180 educatie chromebook vindt u hier.

Tegemoetkoming studiekosten

Onder bepaalde voorwaarden kan de overheid u tegemoet komen in de schoolkosten voor uw kind. U vindt hier meer over op www.duo.nl Let u er wel op dat de aanvraag tenminste drie maanden voor de 18e verjaardag van uw kind moet zijn ingediend.

Leerplicht

Leerlingen zijn volledig leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Daarna zijn zij tot hun 18e, of het moment dat zij een mbo 2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald, kwalificatieplichtig.

Verzekering

CSG Willem van Oranje beschikt over een collectieve schoolongevallen-verzekering. De uit te keren bedragen zijn:

Wanneer?

Welke uitkering?

Bij blijvende invaliditeit € 60.000 max.
Bij overlijden € 12.500 max.
Bij geneeskundige kosten €   3.000 max.
Bij tandheelkundige kosten €   3.000 max.
Bij agressie of geweldsdelicten €   1.500 max.

Deze dekkingen zijn alleen van kracht tijdens de schooltijden, schoolreizen, excursies en een uur voor en na schooltijd. Als ouder kunt u de verzekering uitbreiden tot een 24 uurs-dekking. Informatie hierover ontvangt u in de eerste week van het schooljaar.

Met speciale ICT-licenties van de school kunt u diverse Microsoft-programma’s voor een redelijke prijs aanschaffen. Uw zoon/dochter kan zich als leerling aanmelden bij www.slim.nl en daarmee profiteren van de speciale schooltarieven.