Raad van Toezicht
CSG Willem van Oranje wordt geleid door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard (VCVO). Het College van Bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag. De vereniging kiest uit haar midden de leden voor de Raad van Toezicht. Deze raad controleert het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken.

Missie
CSG staat voor Christelijke Scholengemeenschap. Vanuit die christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel een bron van inspiratie is, wil de school de leerlingen belangrijke waarden leren. Dit zijn: verantwoordelijkheid voelen voor de schepping, respect hebben voor de medemens, aandacht hebben voor elkaar, zich inzetten voor een ander en rechtvaardig zijn. Met die waarden als leidraad wil de school een omgeving creëren waarin de leerlingen optimaal de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontplooien en benutten. Zowel docenten als leerlingen mogen elkaar op deze missie aanspreken.

Visie
CSG Willem van Oranje is een scholengemeenschap die vanuit een christelijke identiteit onderwijs geeft. Oog hebben voor de naaste is daarbij van groot belang en kennisoverdracht onze taak. Dit streven kenmerkt zich door betrokken docenten die zich inzetten om de leerlingen te begeleiden bij hun ontplooiing en het ontwikkelen van kennis. Het doel is te komen tot een resultaat dat past bij de leerling. Leerlingen op CSG Willem van Oranje moeten zich gezien voelen en weten. Het onderwijs moet hen ook uitdagen om grenzen te verkennen en verleggen.

Motto
O
ntplooien, Ontwikkelen en Grenzen verkennen en verleggen. Kortom: OOG voor elkaar.