Mentoren
De mentor is de eerst aangewezen begeleider van de leerlingen. In de onderbouw (t/m het derde leerjaar) is dit de klassenmentor. In de Tweede Fase (de bovenbouw) is dit de profielmentor. Hij/zij begeleidt een groep leerlingen met hetzelfde profiel, dit zijn niet altijd leerlingen uit dezelfde klas of hetzelfde leerjaar. Op de mavo is er ieder jaar een klassenmentor.

Hulplessen
Leerlingen die een achterstand hebben opgelopen bij een vak of die de stof moeilijk vinden, kunnen hulples krijgen. Op CSG Willem van Oranje zijn bovenbouw-leerlingen en oud-leerlingen actief om die bijles te verzorgen. Zij rekenen hiervoor een kleine vergoeding.

Bij problemen met een bepaald vak moet wel altijd eerst de vakdocent worden ingeschakeld door leerlingen of ouders. Ook de mentor kan hierbij een rol spelen.

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen die moeite hebben om aan hun huiswerk te beginnen of uitleg nodig hebben, kunnen zich opgeven voor huiswerkbegeleiding. Tijdens deze uren wordt er samen met andere leerlingen gewerkt aan de opdrachten.  Als er vragen zijn, kunnen die worden gesteld aan de docent die toezicht houdt.

Hier kun je meer lezen over de huiswerkbegeleiding.

Dyslexie/remedial teaching
CSG Willem van Oranje is een reguliere school waar de mogelijkheden om leerlingen met dyslexie te helpen, beperkt zijn. Bij alle brugklasleerlingen wordt een spelling- en stilleestoets afgenomen om de eventuele tekorten op het gebied van spelling en technisch lezen van de Nederlandse taal in beeld te brengen. Zonodig wordt een begeleidingstraject ingezet. Als de resultaten alsnog achterblijven wordt, in overleg met de ouders, het vermoeden van dyslexie onderzocht. Leerlingen met dyslexie kunnen meer tijd krijgen om toetsen te maken. Daarvoor is een groene kaart nodig waarop de aanpassing is vermeld.

In het eerste jaar bekijkt de remedial teacher regelmatig met de dyslectische leerling wat de mogelijkheden zijn. In de volgende leerjaren is er twee keer per jaar overleg over de schoolprestaties.

Schoolmaatschappelijk werk
Leerlingen die met zichzelf in de knoop zijn geraakt en extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan de school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen daar terecht. De begeleiding is kortdurend, als er meer begeleiding nodig is, volgt een verwijzing naar andere instanties als Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Lucertis. Voor vragen: [email protected]

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg wordt op CSG Willem van Oranje uitgevoerd door Careyn. De leerlingen worden in het tweede leerjaar door Careyn opgeroepen voor een preventief gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: het invullen van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. De leerlingen gaan daar zelfstandig naar toe.

Schoolpastor
Docent godsdienst de heer D. Lagerweij is onze schoolpastor. Hij is het sociale vangnet op de school en werkt nauw samen met de maatschappelijk werker. Leerlingen komen bij hem voor vragen over onder meer geloof en kerk, identiteitsproblemen en rouwverwerking.

Bezinningsruimte
Wie even rust wil om te praten, te gedenken of zich te bezinnen, kan gebruik maken van de stilteruimte. Deze bevindt zich op de begane grond, bij de achterste trap naar de eerste verdieping.

Vertrouwenspersoon
Beide lokaties van CSG Willem van Oranje beschikken over een eigen vertrouwenspersoon. In Zoomwijck is dit de heer D. Lagerweij ([email protected]), in Poortwijk mevrouw E. van Marwijk ([email protected]).

Verzuim
CSG Willem van Oranje registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dat gebeurt ook als een leerling meer dan negen keer te laat op school of in de les komt. Luxeverzuim (familiebezoek of vakantie) wordt ook gemeld.

Overgangsregels
De overgangsregels kunnen per schooljaar verschillen. Kijk voor meer informatie op de website onder onderwijs: overgangsregels.

Klachten
Bij een klacht wordt er in eerste instantie contact opgenomen met degene die het betreft: de mentor, de docent, de conrector of iemand anders van het personeel. Probeer het probleem met de direct betrokkene op te lossen. Als dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan de klachtenregeling van de school worden geraadpleegd, meer informatie is te vinden op de website www.dewillem.nl onder organisatie: regels.

CSG Willem van Oranje heeft een eigen onafhankelijke klachtencommissie en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, (070) 3861697, www.klachtencommisie.org.

Schoolregels
Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn schoolregels opgesteld. Deze zijn te vinden op de website onder organisatie: regels.

Veiligheidsbeleid
De school is voor een kind niet uitsluitend een plaats waar wordt geleerd. Het is ook een plek waar de leerling zich moet kunnen ontspannen en vrienden moet kunnen maken. Dit kan alleen in een beschermd en veilig leer- en leefklimaat. Dit is sterk afhankelijk van de sfeer op school. De school kan veiligheid bevorderen door een goed beleid te voeren en streng toe te zien op verzuim. Zorgen voor een veilige omgeving houdt niet op bij het hek van de school. De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard hebben met elkaar afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in en om de school. Deze zijn vastgelegd in het convenant ‘Veilig in/om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard’. De inhoud van dit convenant kunt u vinden op de website onder organisatie: regels/veiligheid.

Passend onderwijs
Informatie over het school(ondersteunings)profiel van CSG Willem van Oranje kunt u hier vinden.